Poslanie

Naše poslanie vidíme v neustálom zvyšovaní objemu zdrojov a ich sústreďovaní na podporu školstva, vzdelávania a zdravotníctva v rámci regiónov ako aj maximalizovať pomoc ľuďom v núdzi, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Uplatňovaním transparentných a etických postupov pri riadení činnosti nadácie si chceme získať a dlhodobo udržať dôveru právnických a fyzických osôb – darcov nadácie a byť dôveryhodnou a významnou charitatívnou inštitúciou.