Orgány nadácie


Správna rada

  • Ing. Miroslav Rosina, PhD. -  predseda
  • JUDr. Darina Pecková  - člen
  • Ing. Inge Murgašová - člen

Správca nadácie (štatutárny orgán)

  • Mgr. Katarína Lapková

Revízor

  • Ing. Darina Žiklová

Účtovníčka nadácie

  • Edita Halamíčková